Grafický návrh a realizácia reklamy

Všetky práce spojené s realizáciou akejkoľvek zákazky od kreatívnej myšlienky cez tvorbu grafického návrhu, výbe­rom typológie, rozloženia textu a grafických prvkov, fotografovanie, skenovanie a úprava fotozáberov, zalomenie a korektúra sú realizované vo vlastnej réžii, tak pracovníkmi našej spoločnosti A grafik, ako aj s využitím softvérového vybavenia, vlastných pracovných prostriedkov a pomôcok.